mapbig.jpg (49350 bytes)

Map of Brandenburg - 1907